top of page

Tietosuoja

Operaatio Arktis ry - tietosuojaseloste

 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme jäsentemme henkilötietoja. Varmistaaksemme ajantasaisen ja oikean tiedon, meillä on oikeus muuttaa tätä selostetta.

 

Seloste on laadittu 11.1.2023.

Seloste päivitetty 22.2.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Operaatio Arktis ry

info@operaatioarktis.fi

Gyldénintie 3B 20

00200 HELSINKI

Suomi

Käyntiosoite:

Toinen linja 13 B 31 ja 32

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

- Rekisteriä koskevissa asioissa kuten rekisteröidyn tietojen tarkistamisessa voit olla yhteydessä yhdistyksen jäsenrekisterivastaavaan:

Lassi Laakso

lassi@operaatioarktis.fi

3. Rekisterin nimi

Operaatio Arktis ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisteröidyt

- Rekisteriin on merkitty yhdistyksen jäsenet ja kannatusjäsenet.

 

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

- Rekisterinpidon peruste on yhdistyksen laillinen velvoite ylläpitää jäsenrekisteriä. Sen lisäksi käyttötarkoitus on yhteydenpito ja jäsenten informointi. Erilaisia tietojenkäsittelytoimia ovat esimerkiksi yhdistysten jäsenluettelon ylläpito sekä jäsenmaksuasioihin liittyvät toimenpiteet. Rekisterinpitäjä voi myös lähettää sekä kaikille jäsenille tarkoitettua että tietyille jäsenryhmille kohdennettua viestintää.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

- Nimi

- Asuinpaikka

- Sähköposti

- Puhelinnumero

- Jäsenyyden muoto, eli onko kyseessä jäsen vai kannatusjäsen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

- Rekisterin tiedot kerätään rekisteröitävältä itseltään jäsenhakemuksen yhteydessä.

8. Tietojen oikeellisuus

- Rekisteröity itse on vastuussa tietojensa oikeellisuudesta ja niiden muuttuessa on velvollinen ilmoittamaan kohdassa kaksi (2.) esitetylle henkilölle, jotta tiedot pysyvät ajantasaisina.

9. Tietojen luovutus ja siirtäminen

- Operaatio Arktis ry ei luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille tai EU/ETA-maiden ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta. Tällaisissa tapauksissa rekisteröidyltä on aina kysyttävä suostumus kirjallisesti erikseen aina kulloisenkin luovutuksen yhteydessä ja suostumuksen voi peruuttaa halutessaan milloin tahansa.

- Käytössämme olevien tietojärjestelmien tarjoajat saattavat palvelun toteuttamista varten siirtää henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Tietojen suojaus

- Jäsenrekisteriä säilytetään pilvipalvelussa, johon on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka lain vaatimien velvoitteidensa tai tehtäviensä suorittamiseksi tarvitsevat pääsyn rekisterin tietoihin. Nämä henkilöt on nimetty selosteen kohdassa 12.

11. Tietojen käsittelyn kesto

- Tietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevan kirjanpitolain mukaisesti ja ellei laissa muuta säädetä, poistetaan rekisteritiedot jäsenyyden päättyessä.

12. Tietojen käsittelijät

Tietoja rekisterinpitäjän lisäksi voivat käsitellä yhdistyksen rahastonhoitaja ja puheenjohtaja. 

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

14. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

    1    Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

    2    Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

    3    Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.

    4    Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.

    5    Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

- Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

15. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2.) nimetylle yhteyshenkilölle.

16. Muutokset tietosuojaselosteessa

- Pidämme tietosuojaselosteen sitä koskevan lainsäädännön mukaisesti ajantasaisena ja mikäli sitä koskeva lainsäädäntö muuttuu, muokkaamme tätä  tietosuojaselostetta.

- Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla nettisivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

bottom of page